Maître Monika Carolak

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Bruskeli

Monika Carolak

Mecenas Monika Carolak jest prawnikiem od 2008 roku przy brukselskiej izbie adwokackiej.

Miała ona okazję wyspecjalizować się w prawie rodzinnym, aby jak najlepiej bronić interesów swoich klientów.

Biegle posługuje się językiem francuskim i polskim, i może również wykonywać swoją pracę w języku niderlandzkim i angielskim.

Kontakt

Prezentacja

Mecenas Monika Carolak reprezentuje swoich klientów i towarzyszy im przed sądami pierwszej instancji, sądami apelacyjnymi i sądami pokoju w Brukseli i całej Belgii.

Począwszy od pierwszej konsultacji, jej główny cel to właściwa reakcja na przedstawiony spór i adekwatna odpowiedź na obawy klientów w ich codziennym życiu.

Dzięki nabytemu doświadczeniu, potrafi zapewnić swoim klientom zindywidualizowaną pomoc, uważnie ich wysłuchuje i doradza, informując szczegółowo o poszczególnych etapach procedury prawnej, którą należy wszcząć.

Pozostaje u boku klienta przez cały czas trwania procedury i wspólnie z nim rozważa negocjowane rozwiązania i propozycje. Stąd też żadne działanie nie zostanie podjęte bez zgody klienta, ani żadna propozycja nie zostanie przedstawiona bez jego zgody. Głównym jej celem jest zapewnienie pełnej i wyczerpującej informacji klienta na każdym etapie sprawy, informowanie o szczegółach toczącego się postępowania oraz o konsekwencjach i/lub korzyściach płynących z każdego dokonywanego wyboru prawnego.

Jeżeli w ramach procedury wymagana jest pomoc tłumacza ustnego, Mecenas Carolak informuje o tym z wyprzedzeniem, przedstawiając jednocześnie listę odpowiednich kontaktów.

Zakres Działań

Zakres działań obejmuje głównie pomoc w sprawach cywilnych.

Mecenas Monika Carolak reprezentuje Klientów i udziela im pomocy prawnej w szczególności:

  • w sporach na tle stosunków małżeńskich lub innych związków (separacja, rozwód, likwidacja ustroju małżeńskiego), stosunków między rodzicami i dziećmi (podział władzy rodzicielskiej, kontakty i opieka nad dziećmi, świadczenia alimentacyjne na pokrycie kosztów utrzymania, adopcja, ustalanie i zaprzeczanie ojcostwa) w postępowaniach dotyczących spraw spadkowych,
  • w sporach związanych z najmem nieruchomości (w przypadku właścicieli lub najemców),
  • w zakresie postępowań z prawa ruchu drogowego (dochodzenie roszczeń w stadium sądowym oraz współpraca i negocjacje między stronami w stadium przedsądowym)…

Mecenas Monika Carolak, specjalizująca się szczególnie w sprawach rodzinnych, przestudiuje wraz z Klientem wszystkie warianty preferowanych wyborów taktycznych, zawsze zachęcając do negocjacji – zgodnie z podstawowym interesem klienta – i zapewniając staranną uwagę i rzetelne traktowanie na każdym etapie sprawy, w stałym porozumieniu z klientem.

Spadki i darowizny

W zależności od tego, czy zmarły pozostawia żyjącego współmałżonka czy prawnego konkubenta, może pojawić się kilka możliwości podziału spadku.

Rozwód

Celem rozwodu jest rozwiązanie małżeństwa a zatem, położenie kresu wynikającym z niego prawom i obowiązkom.

Przysposobienie (Adopcja)

W Belgii istnieją różne rodzaje przysposobienia.

Stan cywilny

Prawo przewiduje możliwość zmiany nazwiska i/lub imienia pod pewnymi ściśle określonymi warunkami.

Filiacja

Procedura ustalania filiacji ze strony ojca (ustalenie ojcostwa) poprzez uznanie dziecka jest znacznie powszechniejsza niż procedura ustalania filiacji pomiędzy dzieckiem i matką.

Faktyczny związek partnerski/Konkubinat legalny

Faktyczny związek partnerski nie wymaga żadnych innych warunków, poza zwykłym wspólnym zamieszkaniem.

Honoraria

Świadoma kosztów procedury i/lub separacji, Mecenas Monika Carolak zapewnia, że opłaty i honoraria prawnicze będą przedmiotem otwartej dyskusji począwszy od pierwszej konsultacji aż do zakończenia procedury.

Prawnicze organizacje zawodowe postawiły sobie za cel zapewnienie jak największej przejrzystości w relacjach między prawnikami i klientami: jest to cel, do którego dąży się poprzez wprowadzenie regulaminu francuskiej Naczelnej Rady Adwokackiej przy Izbie Adwokackiej w Brukseli z dnia 10.02.2004 r. oraz francusko i niemieckojęzycznej Rady Adwokackiej z dnia 27.11.2004 r.

Przed jakimkolwiek przedsięwzięciem w nowej sprawie, podpisywana jest z klientem umowa o honorariach, która określa w szczególności cel i zakres działania adwokata, czyli powierzoną mu misję, stawkę godzinową i stosowane opłaty, które zostają uzgodnione już podczas pierwszej konsultacji.

Honoraria obliczane są na podstawie czasu poświęconego sprawie: w szczególności choć nie wyłącznie, spotkań z klientem, rozmów telefonicznych, zaznajomienia się z korespondencją, redagowania pism, konsultacji/opinii, sporządzania dokumentów procesowych (pozew, wezwanie, wnioski procesowe, itp.) oraz spisu dokumentów, analizy sprawy, badań aktów prawnych specyficznych dla sprawy, transportu, formalności w sekretariacie sądowym, sporządzania mów obrończych i pism procesowych oraz czasu oczekiwania w Sądach (1 i 2 instancji).

Usługi te są fakturowane według stawki godzinowej plus 21% VAT od 1 stycznia 2014 roku. Stawka godzinowa ustalana jest w zależności od charakteru sporu, stopnia złożoności sprawy i ewentualnego nadania jej pilnego biegu. Stawka ustalana jest w drodze wzajemnego porozumienia z klientem podczas pierwszej konsultacji.

Koszty sądowe i wydatki, takie jak honoraria komorników sądowych, biegłych sądowych, opłaty wymagane przez urzędy czy sekretariaty sądowe, koszty związane z otrzymaniem dokumentów stanu cywilnego czy inne koszta administracyjne, koszty tłumaczeń lub informacji z krajowego rejestru ludności itp., są kosztami dodatkowymi i pokrywa je bezpośrednio klient, zaś w przypadku ich zapłaty przez prawnika, klient zobowiązuje się je zwrócić, a w żadnym wypadku adwokat nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za ich płatność.

Przy założeniu teczki sprawy, klient płaci zaliczkę na poczet prowadzenia sprawy. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, żadne usługi prawnicze nie będą świadczone do czasu, kiedy zaliczka nie zostanie w pełni zapłacona. Przechodząc do każdego ważnego, następnego etapu procedury, adwokat przesyła klientowi śródokresowy bilans kosztów, zawierający szczegółowe informacje na temat już wyświadczonych usług, jak również zestawienie honorariów, kosztów i opłat. W przypadku braku płatności w odpowiednim terminie, adwokat zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania powierzonej mu misji.

Klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczek oraz salda wynikającego z ostatecznego zestawienia honorariów, kosztów i opłat, w terminie 15 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Pod pewnymi warunkami związanymi z dochodami klienta i składem gospodarstwa domowego, możliwe jest skorzystanie z pomocy prawnika, którego koszty zostaną całkowicie lub częściowo pokryte przez państwo. W tym zakresie prawnik informuje klienta o warunkach uzyskania takiej pomocy prawnej. Przydatne informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej przy Izbie Adwokackiej w Brukseli.

Przydatne Linki

Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique

Juridat

Indice des prix à la consommation

Kontakt

Belgia:
Avenue Ernestine, 2 – bte 16
1050 Ixelles

Telefon: +32 (0) 479 48 40 95
Email: m.carolak@avocat-carolak.be

Informacje praktyczne:
Tramwaj linii 7 « w kierunek Heyzel » lub linii 8 « w kierunek Roodebeek »
Wysiacz na przystanku Buyl (5 m od biura)